Kućni red

PRAVILA REDA U KAMPU
 
I. OPĆE ODREDBE

1. Pravila reda u kampu donose se radi zaštite interesa svih gostiju (dalje u tekstu: kampista) u kampu.
2. Ovim Pravilima propisuju se obveze ponašanja kampista pri korištenju usluga smještaja u kampu, kao i način korištenja uređaja i opreme u kampu.
 
II. PRIJAVA I ODJAVA KAMPISTA

1. Pri dolasku u kamp kampist je obvezan prijaviti se na recepciji kampa. Prilikom prijave kampist je dužan predati osobne dokumente svih osoba koje borave u kampu radi upisa u Knjigu gostiju.
2. Gostu se prilikom prijave uručuje magnetna karticu za ulaznu i izlaznu rampu. Kartica služi za ulaz i izlaz iz kampa i koristi samo za jedno prijavljeno vozilo. Karticu je obavezno čuvati od gubitka ili oštećenja. U slučaju nestanka ili oštećenja gostu - kampistu će se naplatiti izrada nove kartice.
Zabranjen je ulaz ili uvođenje neprijavljenih osoba u kamp.
3. Prije konačnog odlaska iz kampa, kampist mora odjaviti svoj boravak u kampu i platiti naknadu za pružene usluge i pristojbe. Naplata računa vrši se od 08.00 do 13.00 sati za odlazak isti dan i od 18.00 do 20.00 sati za odlazak sljedeći dan. Odjava boravka u kampu važi do 13.00 sati, a svako daljnje zadržavanje računati će se još 1 dan. Za plaćene naknade kampist dobiva račun.
4. Pristup posjetiteljima u kamp odobrava isključivo služba recepcije kampa.
5. Prije odlaska iz kampa kampist je obvezan urediti i dovesti u prvobitno stanje mjesto gdje je kampirao. 
 
III. KORIŠTENJE PROSTORA ZA KAMPIRANJE

1. Mjesto za postavljanje kamp opreme i smještaj vozila kampista određuje služba recepcije kampa ovisno o raspoloživim kamp jedinicama ili neobilježenom prostoru unutar kampa.
2. Kampiranje je dopušteno samo na prostoru utvrđenom za kampiranje (obilježenom kamp jedinicama).
3. Kampistu je zabranjeno samovoljno mijenjati mjesto za kampiranje bez odobrenja službe recepcije kampa.
4. Zabranjeno je parkiranje (kraće i duže) vozila na prometnicama u kampu.
5. Prije odlaska iz kampa kampist je obvezan urediti i dovesti u prvobitno stanje mjesto gdje je kampirao.
 
IV. UPORABA UREĐAJA I OPREME

1. Kampisti mogu upotrebljavati električne i komunalne uređaje, te opremu. Uređaje i opremu kampisti su dužni pravilno koristiti u svrhu zadovoljavanja potrebe za koje su oni namijenjeni.
2. Zabranjena je upotreba električnih uređaja (štednjaka,hladnjaka,klima uređaja i sl.) koji nisu standardizirani za upotrebu pri kampiranju.
3. Pranje posuđa i rublja dopušteno je samo za to predviđenim prostorima.
4. U kampu je zabranjeno pranje automobila, izmjena motornih ulja na vozilima i sl.
5. Umivaonici, korita, tuševi, pisoari i zahodi moraju se koristiti na ispravan način sukladno svrsi kojoj su namijenjeni, vodeći računa da se radi o sanitarnim uređajima za zajedničku uporabu svih kampista.
6. Priključivanje i isključivanje na instalaciju za napajanje električnom energijom (razvodni ormarić) obavlja isključivo ovlaštena osoba kampa.
 
V. ČUVANJE OSOBNIH STVARI I ODGOVORNOST ZA OZLJEDE U KAMPU

1. Kampist je dužan voditi računa o svojoj imovini i stvarima u kampu.
2. Uprava kampa ne preuzima nikakvu odgovornost za nestale ili oštećene stvari u vlasništvu kampista, te za nesreće ili ozljede u kampu koje nastanu osobnom nepažnjom kampista.
 
VI. ZAŠTITA OKOLIŠA U KAMPU

1. Za kruti otpad kampisti su obvezni koristiti posude za otpatke koje im stoje na raspolaganju u kampu.
2. Zabranjeno je ostavljanje i bacanje krutih otpadaka izvan za to predviđenih posuda.
3. Kampisti su obvezni održavati red i čistoću na mjestu gdje kampiraju.
4. Kampisti su dužni čuvati nasade i zelenilo u kampu.
5. Zabranjeno je trganje granja ili oštećivanje (ukucavanje čavala) i sječa stabala.
 
VII. JAVNI RED I MIR U KAMPU

1. Kampisti su dužni poštovati javni red i mir u kampu.
2. Noćni mir u kampu traje od 23.00 do 07.00 sati. U tom vremenu gosti se ne mogu smještati na smještajne jedinice kampa niti kampisti smiju napuštati mjesto kampiranja zbog noćnog odlaska iz kampa.
3. Gosti koji stignu poslije 23.00 sata smještaju se na parkiralištu kampa uz prethodnu prijavu na recepciji kampa.
4. Zabranjena je uporaba radija i TV prijemnika, oglašavanje i pjevanje na način da se stvara buka u kampu.
 
VIII. ZAŠTITA OD POŽARA

1. Kamp je opremljen opremom i sredstvima za gašenje požara kojima se obvezno služe svi kampisti i od uprave kampa organizirane ekipe za gašenje požara.
2. Zabranjeno je paljenje otvorene vatre i paljenje ognjišta, osim na standardiziranim roštiljima. U slučajevima kada postoji objektivna opasnost za izbijanje požara zabranjeno je svako paljenje otvorene vatre.
3. Zabranjeno je unošenje u kamp lako zapaljivih goriva, eksplozivnih sredstava i sl.
4. U slučaju izbijanja požara u kampu ili u neposrednoj blizini, dužnost je kampista odazvati se organiziranom gašenju.
 
IX. OSTALA PRAVILA

1. U kampu i bližem okolišu psi se moraju držati na uzici i pod nadzorom vlasnika.
2. Razna oštećenja, neispravnost instalacija i opreme i svako nepoštivanje ovih Pravila reda u kampu, kampist prijavljuje službi recepcije kampa.
3. Žalbe u svezi sa radom kampa, kampist može upisati u Knjigu žalbi koja se nalazi na recepciji kampa.
 
X. POSLJEDICE NEPRIDRŽAVANJA PRAVILA REDA U KAMPU

1. Kampist je obvezan pridržavati se svih odredaba ovih Pravila reda u kampu.
2. Ako se utvrdi nepoštivanje ovim Pravilima propisanih zabrana, uprava kampa može kampistu koji ne poštuje zabranu otkazati smještaj u kampu.
3. U slučajevima otkazivanja smještaja sukladno odredbama stavka 2. ove točke, kampist je dužan platiti naknadu za nastalu štetu.
 
Za sve ostale informacije molimo obratite se na recepciji kampa.
Zahvaljujemo Vam na pozornosti i želimo ugodan odmor u našem kampu.
 

UPRAVA KAMPA