Kućni red

PRAVILA REDA U KAMPU


1)      OPĆE ODREDBE

 1. Pravila reda u kampu donose se radi zaštite interesa svih gostiju (dalje u tekstu: kampista) u kampu.
 2. Ovim Pravilima propisuju se obveze ponašanja kampista pri korištenju svih usluga u kampu, kao i način korištenja uređaja i opreme u kampu.


2)      PRIJAVA I ODJAVA KAMPISTA

 1. Pri dolasku u kamp kampist je obvezan prijaviti se na recepciji kampa. Prilikom prijave kampist je dužan predati osobne dokumente svih osoba koje borave u kampu radi upisa u Knjigu gostiju, kao i navesti svu dodatnu kamping-opremu koju će imati na parceli. Ulaz ili uvođenje neprijavljenih osoba u kamp zabranjeno je.
 2. Gostu se prilikom prijave uručuje magnetna karticu za ulazno-izlaznu rampu. Kartica služi za ulaz i izlaz iz kampa i koristi se samo za jedno prijavljeno vozilo. Karticu je obavezno čuvati od gubitka ili oštećenja. U slučaju nestanka ili oštećenja gostu kampistu naplatit će se izrada nove kartice.
 3. Prije odlaska iz kampa kampist mora odjaviti svoj boravak u kampu i platiti naknadu za pružene usluge i pristojbe. Naplata računa vrši se od 8:00 do 13:00 sati za odlazak isti dan i od 18:00 do 20:00 sati za odlazak sljedeći dan. Za odjave iza 13:00 sati zaračunat će se još jedan dan. Za plaćene naknade kampist dobiva račun.
 4. Pristup posjetiteljima u kamp odobrava isključivo recepcija kampa.
 5. Vrijeme prijave kampista na parcelu moguće je od 13:00 sati, a istu je potrebno napustiti na dan odlaska do 13:00 sati. Prijava u smještajne objekte (vile, mobilne kućice i bungalove) moguća je od 16:00 sati, a istu je potrebno napustiti na dan odlaska do 10:00 sati.

3)      KORIŠTENJE PROSTORA ZA KAMPIRANJE

 1. Mjesto za postavljanje kamperske opreme i smještaj vozila kampista određuje recepcija kampa ovisno o raspoloživim kamperskim jedinicama ili neobilježenom prostoru unutar kampa.
 2. Kampiranje je dopušteno samo na prostoru utvrđenom za kampiranje (obilježenim kamp-jedinicama).
 3. Kampistu je zabranjeno samovoljno mijenjati mjesto za kampiranje bez odobrenja recepcije kampa.
 4. Zabranjeno je parkiranje (kraće i duže) vozila na prometnicama u kampu.
 5. Prije odlaska iz kampa kampist je obvezan urediti i dovesti u prvobitno stanje mjesto na kojem je kampirao.


4)      UPORABA UREĐAJA I OPREME

 1. Kampisti mogu upotrebljavati električne i komunalne uređaje te opremu. Uređaje i opremu kampisti su dužni pravilno koristiti u svrhu zadovoljavanja potrebe za koje su oni namijenjeni.
 2. Zabranjena je upotreba električnih uređaja (štednjaka, hladnjaka, klima-uređaja i sl.) koji nisu standardizirani za upotrebu pri kampiranju.
 3. Pranje posuđa i rublja dopušteno je samo u za to predviđenim prostorima.
 4. U kampu je zabranjeno pranje automobila, izmjena motornih ulja na vozilima i sl.
 5. Umivaonici, korita, tuševi, pisoari i zahodi moraju se koristiti na ispravan način sukladno svrsi kojoj su namijenjeni, vodeći računa o tome da se radi o sanitarnim uređajima za zajedničku uporabu svih kampista.
 6. Priključivanje i isključivanje na instalaciju za napajanje električnom energijom (razvodni ormarić) obavlja isključivo ovlaštena osoba kampa.


5)      ČUVANJE OSOBNIH STVARI I ODGOVORNOST ZA OZLJEDE U KAMPU

 1. Kampist je dužan voditi računa o svojoj imovini i stvarima u kampu.
 2. Uprava kampa ne preuzima nikakvu odgovornost za nestale ili oštećene stvari u vlasništvu kampista te za nesreće ili ozljede u kampu koje nastanu osobnom nepažnjom kampista.


6)      ZAŠTITA OKOLIŠA U KAMPU

 1. Za kruti otpad kampisti su obvezni koristiti kante za otpatke koje im stoje na raspolaganju u kampu.
 2. Zabranjeno je ostavljanje i bacanje krutih otpadaka izvan za to predviđenih kanti.
 3. Kampisti su obvezni održavati red i čistoću na mjestu gdje kampiraju.
 4. Kampisti su dužni čuvati nasade i zelenilo u kampu.
 5. Zabranjeno je trganje granja ili oštećivanje (ukucavanje čavala) i sječa stabala.


7)      JAVNI RED I MIR U KAMPU

 1. Kampisti su dužni poštovati javni red i mir u kampu.
 2. Noćni mir u kampu traje od 23:00 do 7:00 sati. U tom vremenu gosti se ne mogu smještati na smještajne jedinice kampa niti kampisti smiju napuštati mjesto kampiranja zbog noćnog odlaska iz kampa.
 3. Gosti koji stignu poslije 22:00 sata smještaju se na parkiralište kampa uz prethodnu prijavu na recepciji kampa.
 4. Zabranjena je uporaba radija i TV prijemnika, oglašavanje i pjevanje na način da se stvara buka u kampu.


8)      ZAŠTITA OD POŽARA

 1. Kamp je opremljen opremom i sredstvima za gašenje požara, kojima se obvezno služe svi kampisti i od uprave kampa organizirane ekipe za gašenje požara.
 2. Zabranjeno je paljenje otvorene vatre i paljenje ognjišta, osim na standardiziranim roštiljima. Kada postoji objektivna opasnost od izbijanja požara, zabranjeno je svako paljenje otvorene vatre.
 3. Zabranjeno je unošenje lako zapaljivih goriva, eksplozivnih sredstava i sl. u kamp.
 4. U slučaju izbijanja požara u kampu ili u neposrednoj blizini dužnost je kampista odazvati se organiziranom gašenju.


9)      KAMPIRANJE SA PSIMA

 1. Vlasnik psa dužan je prijaviti istog prilikom prijave na recepciji kampa.
 2. Pas mora biti pod stalnom kontrolom i nadzorom vlasnika.
 3. Na cijelom području kampa obvezno je vođenje pasa na uzici, a veći psi moraju imati brnjicu i biti vezani na kratkoj uzici.
 4. Dugotrajno lajanje pasa tijekom noćnog mira nije poželjno. Noćni mir od 23:00 do 7:00 sati vrijedi i za pse.
 5. Vlasnici su odgovorni za svaku štetu koju drugim psima, ljudima ili kampu nanesu njihovi psi.
 6. Vlasnik životinje dužan je pseći izmet počistiti i spremiti u vrećicu te ga zbrinuti u odgovarajuće spremnike za izmet.
 7. Kupanje u moru psima je dopušteno samo u zonama predviđenima za kupanje pasa.
 8. Kamp Glavotok ima pravo, u slučaju težeg prijestupa i opetovanoga kršenja pravila, otkazati boravak vlasniku psa.


10)   OSTALA PRAVILA

 1. Razna oštećenja, neispravnost instalacija i opreme i svako nepoštivanje ovih Pravila reda u kampu kampist prijavljuje recepciji kampa.
 2. Prigovor vezan uz rad i usluge kampa kampist (posjetitelj) može podnijeti u pisanom obliku:
 • u prostorijama ovog ugostiteljskog objekta
 • poštom na adresu: Glavotok d.o.o., Glavotok 4, 51500 Krk
 • na e-mail adresu: info@kamp-glavotok.hr
 • na faks broj: +385 51 867 882.


11)   POSLJEDICE NEPRIDRŽAVANJA PRAVILA REDA U KAMPU

 1. Kampist je obvezan pridržavati se svih odredbi ovih Pravila reda u kampu.
 2. Ukoliko se utvrdi nepoštivanje propisanih pravila, Uprava kampa može kampistu otkazati pružanje usluga u kampu.
 3. U slučajevima otkazivanja pružanja usluga sukladno odredbama stavka 2. ove točke kampist je dužan platiti naknadu za nastalu štetu.


Za sve ostale informacije molimo obratite se recepciji kampa.

Zahvaljujemo vam na pozornosti i želimo ugodan odmor u našem kampu.


UPRAVA KAMPA